Algemene verkoopsvoorwaarden

1. ALGEMENE SCHIKKING

Al de voorwaarden vermeld op de bestelbons van onze klanten, strijdig met, verkeerd of tegenovergesteld ten overstaan van onze hierna volgende algemene verkoopsvoorwaarden worden door ons bij voorbaat steeds aanzien als niet erkend en niet aanvaard, tenzij wij dit uitdrukkelijk in onze bijzondere voorwaarden zouden bepalen.

2. PRIJSOPGAVE EN TERMIJNEN

1. Ons prijsopgave en offerten zijn volledig vrijblijvend en zonder enige verbintenis onzentwegen.  De prijzen zijn opgegeven volgens de tarieven in voege de dag van de prijsopgave.  Ingeval van herziening van de tarieven kunnen deze prijzen aangepast worden.  

2. Er kunnen ons geen schadevergoeding of intresten worden aangerekend voor vertraging in de levering, tenzij dit schriftelijk werd bepaald in de bijzondere voorwaarden.

3. De leveringstermijnen worden automatisch en zonder ingebrekestelling onderbroken ingeval de betalingsvoorwaarden niet strikt in acht genomen worden door de klant of dat de door hem te verstrekken inlichtingen ons niet bereiken op bepaalde datum.

4. De leveringstermijnen worden eveneens onderbroken bij ieder geval van heirkracht, waaronder wij ook verstaan : ongevallen, werkstakingen, lock-out, epidemieën, brand, overstromingen, gebrek aan werkkracht, gebrek aan brandstoffen, energie of grondstoffen; deze opsomming niet beperkend zijnde en over het algemeen iedere oorzaak die een schorsing in de normale gang van de werken of van de verzendingen zou voor gevolg hebben. Uit welke oorzaak ook de vertragingen zouden voortspruiten, kan er ons daarvoor geen schadevergoeding of intresten aangerekend worden.

3. AANVAARDING - LEVERING - VERVOER

1. Wij erkennen geen andere voorwaarden van aanvaarding dan deze door ons aangenomen bij de bevestiging van de bestelling.  Bij verzuim van een speciale overeenkomst worden de goederen beschouwd als ontvangen en aanvaard bij de verzending uit onze werkhuizen.  Indien de koper de wens niet heeft uitgedrukt er het nazicht van te doen, heeft de verzending steeds plaats zonder voorafgaande terbeschikkingstelling en word de aanvaarding beschouwd als gedaan zijnde, en de goederen aangezien als aangenomen .

2. De goederen worden steeds verkocht als geleverd in onze werkhuizen, ook wanneer zij rechtstreeks door de koper worden afgehaald hetzij dat deze een vervoerder aanwijst of dat wij een vervoerder aanduiden.  De te leveren goederen vallen onder de bepaling van art. 1657 van B.W. in die zin dat de ontbinding van de verkoop van rechtswege en zonder aanmaning gebeurt, ten voordele van de verkoper, na het verstrijken van de termijn bepaald voor de afhaling.

3. Indien wij ons gelasten met het doen van de verzending, handelen wij uitsluitend in hoedanigheid van gevolmachtigde van de klant.  De goederen, zelfs indien zij vrachtvrij verzonden worden, reizen op verantwoordelijk en risico van de klant, die de verplichting op zich neemt de toestand van colli en goederen bij de aankomst na te kijken, om desgevallend, te gepasten tijde alle verhalen in te dienen tegen de vervoerder.

4. Er wordt geen enkele terugzending aanvaard, zelfs ingeval van klacht over de geleverde koopwaar.

5. Indien de bestelling zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper door de koper geannuleerd wordt, zal de koper op de som van de hoofdbedragen van de geplaatste bestelling, ten titel van forfaitair bedongen schadevergoeding, een som betalen aan de verkoper gelijk aan 30% van het hoofdbedrag van de geplaatste bestelling.  Deze schadevergoeding ad 30% is verschuldigd, zelfs bij gedeeltelijke annulering.  Annulering van bestellingen waarbij reeds een gedeeltelijke plaatsing en/of leveringen heeft plaatsgehad, heeft voor gevolg dat de geleverde materialen onmiddellijk gefactureerd en 50% van het resterende saldo als forfaitair bedongen schadevergoeding dient betaald te worden. 

4. BETALINGEN

1. De door ons opgegeven prijzen zijn prijzen voor goederen afgehaald en aanvaard in onze magazijnen en betaalbaar in onze maatschappelijke zetel, contant, zonder enige korting.

2. Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum.

3. Alle taksen, en alle onkosten op de waarden van de goederen toegepast, zijn ten laste van de klant.

4. Wij behouden ons steeds het recht voor gedeeltelijke leveringen in rekening te brengen.

5.  Wij behouden ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke levering van een bestelling, van de koper alle mogelijke waarborg te eisen, met het oog op de algehele naleving van zijn verbintenissen.

6. Zonder tegensprekelijke vermelding van onzentwege behoren de betalingen altijd gedaan te worden in ons bedrijf, in EUR. Zelfs indien wij wissels op onze klanten trekken of afkortingen aanvaarden verzaken we daardoor niet aan dit recht.  Bankcheques moeten in ons bezit zijn tenminste 3 dagen voor de vervaldag.

7. Alle klachten dienen, op straffe van verval, bij wijze van aangetekende zending ter kennis te worden gebracht binnen de 8 dagen na factuurdatum.

8. De eigendomsoverdracht wordt uitgesteld tot bij de volledige betaling; in afwachting blijft de koper aansprakelijk voor verlies, diefstal, schade.

9. Onder voorbehoud van al onze rechten, zal een verwijlintrest van 10% 's jaars verschuldigd zijn op al de sommen die op hun vervaldag niet voldaan zijn en zulks zonder ingebrekestelling, nog aanmaning.  Het bedrag der factuur zal bij gebreke aan betaling binnen de termijn voorzien in artikel IV.2.ten titel van forfaitair bedongen schadeloosstelling verhoogd worden met 10% en met een minimum van 125 Euro per factuur, zonder ingebrekestelling, noch aanmaning.  

10. Ingeval aan een cliënt meerdere facturen worden verzonden zullen, ingeval cliënt 1 factuur niet betaald op haar vervaldatum, alle andere facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden.

5. BEVOEGDHEID

Alle betwistingen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid der rechtbanken van het arrondissement Hasselt-België en vallen onder toepassing van het Belgische recht.

 

Not to use the information for illegal purposes.

Not to use the website in such a manner that it gets damaged, distorted, interrupted, halted or rendered less efficient in any way.

Not to use the website to transmit or post computer viruses, or for the transmission or posting of material of a slanderous, obscene or threatening nature.

Not to use the website in any way which would infringe on the rights of natural persons, legal entities or associations, such as, but not exclusively so, the rights to privacy and intellectual property.

Not to use the website for the posting or transmission of material for promotional or publicity purposes without having received our prior permission, except if so requested by the recipient.

Product is aan het winkelmandje toegevoegd

Product is aan mijn verlanglijst toegevoegd

De wijziging is bewaard